Norishigi Kanai Юсаку Маэзава

Photo
Flag

Japan

Yusaku Maezawa

(Nov 22, 1975)

Astronaut 578

Astronaut Japan 13

Spaceflights 1


Spaceflights

No. Launch OrbiterDuration
1st Dec 08, 2021 Soyuz MS-20 - ISS-66 11 d 19 h 34 m 45 s (283 h 34 m 45 s)
Cumulative time: 11 d 19 h 34 m 45 s (283 h 34 m 45 s)
ВКД

Yusaku Maezawa.

ВКД

Yusaku Maezawa and Yozo Hirano.

ВКД

Yusaku Maezawa.


previousAstronaut Japan 12 home Astronaut Japan 14previous
previousAstronaut 577 home Astronaut 579previous
2001 Antropos. Contact
Last update: Code: UTF-8.
Photos: NASA