Pic
Yang Liwei

Pic
Fei Junlong

Pic
Nie Haisheng

Pic
Zhai Zhigang

Pic
Liu Boming

Pic
Jing Haipeng

Pic
Liu Wang


Астронавты Китая.
Chinesische Astronauten.
Chinese Astronauts.

NameCountry1st flightNumberNumber of flights
1 Yang LiweiPicture China15.10.2003 4311
2 Fei JunlongPicture China12.10.2005 4381
3 Nie HaishengPicture China12.10.2005 4393
4 Zhai ZhigangPicture China25.09.2008 4802
5 Liu BomingPicture China25.09.2008 4812
6 Jing HaipengPicture China25.09.2008 4823
7 Liu WangPicture China16.06.2012 5241
8 Liu YangPicture China16.06.2012 5251
9 Zhang XiaoguangPicture China11.06.2013 5301
10 Wang YapingPicture China11.06.2013 5312
11 Chen DongPicture China16.10.2016 5471
12 Tang HongboPicture China17.06.2021 5671
13 Ye GuangfuPicture China15.10.2021 5741

previous home
LogoLast update:  15.10.2021 Code:UTF-8.
2001 Antropos.Contact